شما اینجا هستید : کتاب ها و مقالات شبکه های عصبی مصنوعی مقالات شبکه های عصبی 1hoosh - نمایش موارد بر اساس برچسب: انجماد تدریجی
دوشنبه, 01 دی 1393 ساعت 00:11

Simulated annealing overview

منتشرشده در انجماد تدریجی
دوشنبه, 01 دی 1393 ساعت 00:01

Optimization by Simulated Annealing

منتشرشده در انجماد تدریجی

کلید واژه ها : پیکربندی زنجیرهعرضه، مدیریت زنجیره عرضه، مدیریت موجودی، شبیه سازی تبرید تدریجی

منتشرشده در انجماد تدریجی
یکشنبه, 30 آذر 1393 ساعت 15:01

Implementation of a simulated annealing algorithm for Matlab

کلید واژه ها : Simulated annealing, Matlab, circuit optimization, analog circuits,

منتشرشده در انجماد تدریجی

کلیدواژه ها :  تنظیم کننده خطی درجه 2، افق زمانی پیش رو، کنترل بهینه، غیر خطی، شبیه سازی حرارتی حالت خمیری، دینامیک معکوس

منتشرشده در انجماد تدریجی

کلید واژه ها : نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، قابلیت اطمینان، الگوریتم تبرید تدریجی

منتشرشده در انجماد تدریجی

کلید واژه ها : بهینه سازی، الگوریتم تبرید تدریجی، پارامترهای هیدرو دینامیکی، آزمون پمپاژ، آبخوان

منتشرشده در انجماد تدریجی
یکشنبه, 30 آذر 1393 ساعت 17:13

Simulated Annealing Algorithms: An Overview

Simulated Annealing Algorithms: An Overview

منتشرشده در انجماد تدریجی
Poker websites gbetting.co.uk/poker sign up bonuses