شما اینجا هستید : کتاب ها و مقالات شبکه های عصبی مصنوعی مقالات شبکه های عصبی 1hoosh - نمایش موارد بر اساس برچسب: Optimization

کلید واژه ها : برنامه ریزی توزیع، مسیر یابی، روش های ابتکاری، جستجوی ممنوع

منتشرشده در جستجوی ممنوعه
یکشنبه, 30 آذر 1393 ساعت 07:15

A Tutorial On Tabu Search

منتشرشده در جستجوی ممنوعه
دوشنبه, 01 دی 1393 ساعت 00:11

Simulated annealing overview

منتشرشده در انجماد تدریجی
دوشنبه, 01 دی 1393 ساعت 00:01

Optimization by Simulated Annealing

منتشرشده در انجماد تدریجی

کلید واژه ها : پیکربندی زنجیرهعرضه، مدیریت زنجیره عرضه، مدیریت موجودی، شبیه سازی تبرید تدریجی

منتشرشده در انجماد تدریجی
یکشنبه, 30 آذر 1393 ساعت 15:01

Implementation of a simulated annealing algorithm for Matlab

کلید واژه ها : Simulated annealing, Matlab, circuit optimization, analog circuits,

منتشرشده در انجماد تدریجی

کلیدواژه ها :  تنظیم کننده خطی درجه 2، افق زمانی پیش رو، کنترل بهینه، غیر خطی، شبیه سازی حرارتی حالت خمیری، دینامیک معکوس

منتشرشده در انجماد تدریجی

کلید واژه ها : نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، قابلیت اطمینان، الگوریتم تبرید تدریجی

منتشرشده در انجماد تدریجی

کلید واژه ها : بهینه سازی، الگوریتم تبرید تدریجی، پارامترهای هیدرو دینامیکی، آزمون پمپاژ، آبخوان

منتشرشده در انجماد تدریجی
صفحه1 از2
Poker websites gbetting.co.uk/poker sign up bonuses